Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

USŁUGI


POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONASTWA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:

 • Ujęcia wód powierzchniowych(ujęcia brzegowe z jezior lub ujęcia ze zbiorników retencyjnych zasilanych wodą z cieków wodnych). Projekty jazów, zastawek piętrzących, mnichów i innych budowli wodnych.
 • Ujęcia wód podziemnych - pobór wody ze studni wierconych (projekty geologiczne, dokumentowanie ujęć wód podziemnych, projekty instalacji studni wierconych).
 • Retencja wód w zbiornikach pośrednich z automatyczną kontrolą poziomów wody (projekty zbiorników ziemnych z możliwością doszczelnienia czaszy zbiornika z zastosowaniem różnych technologii).
 • Pompownie deszczowni pracujące w układzie automatycznym, współpracujące ze zbiornikami przy ujęciu wody lub ze zbiornikami retencyjnymi (podgrzewanie wody, retencja).
 • Rurociągi zasilające deszczownie z niezbędnymi budowlami.
 • Armatura rozdzielcza i zaporowa pracująca w układzie automatycznym lub ręcznym.
 • Instalacje do nawodnień kropelkowych lub podsiąkowych.
 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia jedno i wielopompowe.
 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.
 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni jedno i wielopompowe.
 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.

Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych:

 Układ automatycznego sterowania zespołem pomp zapewnia bezobsługową stabilizację ciśnienia w rurociągu tłocznym. W okresie braku rozbioru wody regulator wyłącza pompy pozostając w stanie czuwania, tzn. gdy wystąpi rozbiór wody układ automatycznie rozpocznie pracę. Jeżeli rozbiory wody są większe niż wydajność jednej pompy, regulator załącza do pomocy kolejną pompę uzupełniającą. W przypadku braku rozbiorów wody układ przechodzi w stan czuwania. W trakcie przejścia układ automatycznie podnosi ciśnienie zadane + 0.05 MPa i wyłącza się. Start układu nastąpi automatycznie w przypadku wystąpienia rozbiorów wody, bądź spadku ciśnienia - 0.05 MPa od wartości zadanej.

Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych