Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

DESZCZOWNIE STAŁE I POŁSTAŁE


SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD

 Od ponad piętnastu lat w Polsce panuje susza hydrologiczna, deficyt wody powiększa się. Średni opad deszczu obniżył się do poziomu 520 - 550 mm na rok. Parowanie wody z wolnej powierzchni i transpiracja roślin przewyższa naturalny opad. W intensywnych uprawach (np. szkółkarskich, warzywnych) niezbędne staje się stosowanie nawodnień.

 Najbardziej efektywne jest stosowanie nawodnień z wykorzystaniem deszczowni.

 Stosowanie nawodnień kroplowych, podsiąkowych jest niezbędne dla zapewnienia właściwego wzrostu młodych sadzonek i zabezpieczenia przed usychaniem. Również bezpieczeństwo upraw w okresie przymrozków może być zapewnione poprzez stosowanie przeciwmrozowych deszczowań ochronnych.

POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONASTWA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:

 • Ujęcia wód powierzchniowych (ujęcia brzegowe z jezior lub ujęcia ze zbiorników retencyjnych zasilanych wodą z cieków wodnych). Projekty jazów, zastawek piętrzących, mnichów i innych budowli wodnych.
 • Ujęcia wód podziemnych - pobór wody ze studni wierconych (projekty geologiczne, dokumentowanie ujęć wód podziemnych, projekty instalacji studni wierconych).
 • Retencja wód w zbiornikach pośrednich z automatyczną kontrolą poziomów wody (projekty zbiorników ziemnych z możliwością doszczelnienia czaszy zbiornika z zastosowaniem różnych technologii).
 • Pompownie deszczowni pracujące w układzie automatycznym, współpracujące ze zbiornikami przy ujęciu wody lub ze zbiornikami retencyjnymi (podgrzewanie wody, retencja).
 • Rurociągi zasilające deszczownie z niezbędnymi budowlami.
 • Armatura rozdzielcza i zaporowa pracująca w układzie automatycznym lub ręcznym.
 • Instalacje do nawodnień kropelkowych lub podsiąkowych.
 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia jedno i wielopompowe.
 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.
 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni jedno i wielopompowe.
 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.
 • Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych.
Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych