Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

MELIORACJE WODNE


SYSTEMY UTRZYMANIA STAŁEGO POZIOMU WODY W KANAŁACH MELIORACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD ORAZ SOFT STARTÓW QFE:

 • Pompy melioracyjne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymagana wysoka niezawodność w normalnych warunkach są obciążone na ok. 60% mocy znamionowej. Powstaje wówczas problem z kompensacja mocy biernej.
 • Następnym bardzo ważnym problemem jest utrzymanie w jak najlepszym stanie kanałów melioracyjnych. Gwałtowne zmiany poziomu wody powodują zrywanie linii brzegowej i osypywanie się wałów.
 • Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie napędów i sterownia rozwiązują powyższe problemy. Zastosowanie przemienników częstotliwości typu 690P oraz Soft-Startów z optymalizacja zużycia energii typu QFE gwarantują nam optymalne zużycie energii bez potrzeby kompensacji mocy biernej. Bezpieczna praca kanałów melioracyjnych jest zapewniona dzięki sterowaniu w układzie nadążnym, tzn. że napływająca woda jest bezzwłocznie przez pompy odprowadzane do rzek, przy zachowaniu stałego poziomu wody w kanale melioracyjnym.

ZASADA DZIAŁANIA STEROWANIA POMPAMI MELIORACYJNYMI

Układ sterowania zapewnia trzy tryby sterowania pompami melioracyjnymi:

 • TRYB AUTOMATYCZNY
  W tym trybie sterownik wewnętrzny falownika 690P na podstawie różnicy pomiędzy zadana wartością poziomu (ustawiona na potencjometrze NASTAWA POZIOMU) a wartością pomierzoną z przetwornika poziomu (zanurzonego w kanale) odpowiednio steruje obrotami pompy. Gdy napływ jest zbyt duży załącza on kolejną pompę zasilana z Soft-Startu. Aby zapewnić równomierne zużycie pomp sterownik co dwanaście godzin zmienia kolejność załączania się pomp wspomagających. Regulator przemiennika częstotliwości stara się utrzymać stałą wartość poziomu równą zadanemu. Gdy napływ ustaje pompa automatycznie zatrzymuje się i załączy się ponownie gdy poziom wody w kanale wzrośnie o 6 cm powyżej poziomu zadanego. Załączenie pomp poprzedza załączenie się pomp smarujących. Odczyt wartości pomierzonej i zadanej poziomu wody realizowany jest na wyświetlaczu panelu operatorskiego falownika 690P.
 • TRYB RĘCZNY
  W tym trybie wszystkie pompy wymagają nadzoru obsługi. Płynne sterowanie obrotami pompy odbywa się przy pomocy potencjometru NASTAWA POZIOMU.
  Sterownie ręczne pomp zasilanych z Soft-Startów odbywa się przez ustawienie łączników w pozycji - ręczne.
 • TRYB AWARYJNY
  W tym trybie pompy pracują sterowane przez sterownik dla pracy awaryjnej.
  Nastawa poziomu załączenia pomp odbywa się na potencjometrze NASTAWA POZIOMU ZAŁĄCZ.
  Podgląd wartości ustawionej odbywa się na wyświetlaczu LCD.
  Nastawa poziomu wyłączenia pomp odbywa się na potencjometrze NASTAWA POZIOMU WYŁĄCZ.
  Podgląd wartości ustawionej odbywa się na wyświetlaczu LCD. Pompy pracują naprzemiennie, i gdy jedna z nich ulegnie awarii automatycznie pracę przejmuje druga.
  W okresie braku napływu wody, tzn. gdy poziom wody osiągnie poziom wyłączenia regulator wyłącza pompę pozostając w stanie czuwania, gdy wystąpi napływ wody układ automatycznie rozpocznie pracę gdy przekroczy poziom załączenia.
Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych