Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

KADRA

mgr inż. Krzysztof Ozga
Tel: +48 793 765 813, +48 795 584 861
Email: biuro@akwamel.pl, k.ozga@akwamel.pl

 • projekty stacji uzdatniania wody

 • projekty sieci wodociągowych

 • projekty sieci kanalizacyjnych

 • projekty budowli wodno-melioracyjnych w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-stawy rybne,

-budowle piętrzące,

-systemy nawodnień ciśnieniowych (deszczownie),

-ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych

 • operaty wodno prawne na pobór wód i odprowadzenie ścieków


mgr inż. Magdalena Michałowska
Tel: +48 796 335 031
Email: m.michalowska@akwamel.pl

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych

 • operaty wodno prawne na pobór wód i odprowadzenie ścieków


mgr inż. Dawid Michałowski
Tel: +48 602 344 044
Email: d.michalowski@akwamel.pl

 • projekty budowli wodno-melioracyjnych w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-budowle piętrzące,

-stawy rybne.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych

 • operaty wodno prawne na odprowadzenie ścieków


inż. Anna Ozga
Tel: +48 698 817 044
Email: a.ozga@akwamel.pl

 • projekty drogowe

 • projekty organizacji ruchu


Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych