Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operat贸w wodno prawnych na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w oraz w贸d opadowych, stacji wodociągowych

START

US艁UGI

POZWOLENIA WODNOPRAWNE


ZGODNIE Z ART. 122. PRAWA WODNEGO POZWOLENIE WODNOPRAWNE JEST WYMAGANE NA:

 • szczeg贸lne korzystanie z w贸d,
 • regulacj臋 w贸d oraz zmian臋 ukszta艂towania terenu na gruntach przylegających do w贸d, mającą wp艂yw na warunki przep艂ywu wody,
 • wykonanie urządze艅 wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ściek贸w, w zakresie nieobj臋tym zwyk艂ym korzystaniem z w贸d,
 • d艂ugotrwa艂e obni偶enie poziomu zwierciad艂a wody podziemnej,
 • pi臋trzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ściek贸w oraz odpad贸w w obr臋bie obszar贸w g贸rniczych utworzonych dla w贸d leczniczych,
 • odwodnienie obiekt贸w lub wykop贸w budowlanych oraz zak艂ad贸w g贸rniczych,
 • wprowadzanie do w贸d powierzchniowych substancji hamujących rozw贸j glon贸w,
 • wprowadzanie do urządze艅 kanalizacyjnych, b臋dących w艂asnością innych podmiot贸w, ściek贸w przemys艂owych zawierających substancje szczeg贸lnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE JEST WYMAGANE R脫WNIE呕 NA:

 • gromadzenie ściek贸w, a tak偶e innych materia艂贸w, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpad贸w,
 • wznoszenie obiekt贸w budowlanych oraz wykonywanie innych rob贸t,
 • wydobywanie kamienia, 偶wiru, piasku, innych materia艂贸w oraz ich sk艂adowanie.

Nasza Firma zapewni szybkie, solidne i niedrogie wykonanie operat贸w w powy偶szych tematach.

Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych